جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / شاهراه سالنگ به روی‌ مسافرین بسته شد

شاهراه سالنگ به روی‌ مسافرین بسته شد

شاهراه سالنگ به دلیل سردی حوادث توفان شدید بروی مسافرین بسته شد.

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در خبرنامه ی به آدرس خبرنگاران نگاشته است که به دلیل سردی زیاد هوا و توفان شدید در سالنگ ها، این شاهراه بروی تمامی مسافرین بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری پیشگو و به نقل از ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها، درز حال حاضر سردی هوا در سالنگ ها به ۳۲ درجه سرد توام با توفان شدید همراه بوده که در صورت غفلت ممکن‌به فاجعه انسانی روبرو گردیم و روی همین دلیل این شاهراه بروی تمامی مسافرین بسته گردیده است.