پنج‌شنبه , نوامبر 30 2023
enfa
Home / اجتماعی / اسناد همکاری میان افغانستان و ترکمنستان به امضاء رسید

اسناد همکاری میان افغانستان و ترکمنستان به امضاء رسید

هرات – پیشگو
گزارش: محمد رحیم ملک‌زی


این سندها که دربرگیرنده خط آهین، برق، وجلب سرمایه گزاری ها بوده امروز 26جوزا میان همایون قیومی وزیرمالیه افغانستان ورشید مردوف وزیرخارجه ترکمنستان به امضاء رسید.
نشستی که به همینظور درمقام ولایت هرات برگزار گردیده بود، همایون قیومی وزیرمالیه افغانستان امضاء این سندهارا در رشد وتوانمندی افغانستان مهم عنوان نموده وازهمکاری های کشورترکمنستان درزمینه های مختلف سپاسگزاری کرده گفت” این سندها که دربخش ایجاد خط آهن، توسعه برق،وجلب سرمایه گذاری های بیشتر درافغانستان باکشور دوست ترکمنستان به امضاء رسید دررشد وتوانممندی اقتصاد افغانستان تاثیری بسزای دارد.
آقای قیومی دربخش ایجاد خط آهن سه تفاهمنامه به امضاء رسید سرمایه گزاری درقسمت تشریک مساعی درسرمایه گزاری درزمینه خط آهن، همچنان درپروژه های خط آهن هرات تورغندی وآقینه اندخوی را دربرمیگیرد.
وی همچنان برافزدون برق هرات نیز تاکید میکند به گفته ء آقای قیومی باتمدید قرارداد برق وارداتی ترکمنستان تلاش ها جریان دارد تابه مقدار برق افزدوده شود تابتوانیم ازمشکلات مردم هرات درزمینه کمبود برق کاسته باشیم.


درهمین حال وزیرخارجه ترکمنستان رشید مردوف هنگام امضاء این تفاهمنامه ها برتداوم همکاری های کشورش درزیربناهای اقتصادی تاکید نمود وافزود حکومت وکشور ترکمنستان متعهد است تا با افغانستان تا به سلسله همکاری هایش ادامه داده وبخاطر خودکفایی افغانستان درتشریک مساعی باکشورهای دگر کارکند.


درهمین حال عبدالقیوم رحیمی والی هرات درکنار سپاسگزاری ازکمک های کشور ترکمنستان ازآغاز روند کار پایپ لاین گاز تاپی درافغانستان خبرمیدهد به گفته ء آقای رحیمی کار پروژه تاپی تاسرحد نصب لوله ها رسیده وازجانب افغانستان نیز کارهای عمده این پروژه بزرگ اقتصادی که همان سروی وموضوع زمین بوده به پایان رسیده وبعد ازختم این جلسله روی آغاز ان صحبت خواهد شد.
این درحالیست که دوسال قبل پروژه تاپی ازسوی سران کشورهای ترکمنستان، افغانستان،پاکستان وهند درهرات افتتاح شد که تاهنوز کارعملی آن درافغانستان آغاز نگردیده مردم حکومت را درکمکاری این پروژه متهم میکند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه بسیج ملی؛ ۵ طالب را در ارزگان کشتیم

جبهه بسیج ملی میگوید که شب گذشته ۵ طالب ترورست را در ولایت ارزگان کشته …