سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ازهفدهمین سالگرد تاسیس حقوق بشردرهرات تجلیل گردید

ازهفدهمین سالگرد تاسیس حقوق بشردرهرات تجلیل گردید

ﻫﺮاﺕ – پیشگو

گزارش « محمد رحیم ملکزی »

ازهفدهمین سالگرد تاسیس حقوق بشر درهرات باحضور گسترده مقام های محلی، اعضای جامعه مدنی وجوانان این ولایت طی یک محفل تجلیل به عمل آمد.

عبدالقادر رحیمی رییس ساحوی کمیسیون حقوق بشر هرات دستآوردهای هفده ساله این کمیسیون را چشم گیرمیداند اما برخی چالش ها را فراروی این کمیسیون عنوان میکند،

آقای رحیمی میگود اینکه امروز ما حرفی ازکمیسیون حقوق بشر درافغانستان میزنیم خود دستآورد است زیرا قبل ازایجاد این کمیسیون تخلف های گسترده حقوق بشری درافغانستان صورت میگرفت امانهادی وجود نداشت آنرا انعکاس دهد وقضیه های نقض حقوق بشری را بررسی کند وی گفت”ازنظر سیاسی مراحل زیادی پر ازفراز ونشیب را طی نمودیم ودوره طالبان یکی ازنمونه های بزرگ این مراحل بشمار میرود که درآن زمان حقوق همه شهروندان بویژه حقوق زنان آشکارا نقض میگردید وهیچ توان بلندکردن صدایشان را نسبت به این استبداد نداشتند،  اما اکنون درافغانستان کمیسیونی وجود دارد که تمام قضایای ضد بشری درآن به ثبت میرسد”

آقای رحیمی می افزاید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه ساله گزارش های دستآوردش را به کنوانسیون های مختلف حقوق بشری ملل متحد ارایه میکند که به گفته وی آمارها نشان میدهد که موثریت کمیسیون حقوق بشردرافغانستان ملموس است زیراهمه ساله بربنیاد گزارش های این کمیسیون ارقام نقض حقوق بشری درافغانستان روبه کاهش است.

ریییس کمیسیون حقوق بشرهرات ایجاد یگانه شفاء خانه سوختگی درهرات یکی ازدستآورد های عمده این کمیسیون میداند که به گفته وی به اثرتلاش های این کمیسیون این بیمارستان ایجاد گردید وخیلی ازخانمهای که ازاثر خشونت های خانوادگی دست به سوختاندن شان میزنند دراین بیمارستان معالجه میگردند وآمارها دراین بیمارستان نشان میدهد که میزان خشونت های خانوادگی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته.

درهمین حال مونسه حسن زاده معاونه جتماعی مقام ولایت ازتلاش های حکومت بخاطر ایجاد نمایندگی ها درولسوالی تاکید میکند وی میگوید که دولت درتلاش است تازمینه ایجاد نمایندگی را درولسوالی ها فراهم  سازد تاتمامی اتباع افغانستان ازحقوق شان آگاهی یافته وبه آن دسترسی داشته باشند.

درهمین حال غلام فاروق راسب فعال مدنی درولایت هرات کمبود حاکمیت ملی را یکی ازعوامل بزرگ عدم دسترسی شهروندان به حقوق شان عنوان میکند وتاکید میکند که حضور دولت دربخش های دورافتاده کشور کمرنگ بوده ازهمینرو شهروندان ازدسترسی به حقوق شان محروم اند وتحت سلطه طالبان وسایرگروهای تروریستی زندگی شان را بسرمیبرند ودولت طی 17سال نتوانسته ازحقوق آنان دفاع نماید.

برخی ازشهروندان هرات نیز فعالیت های حقوق بشر را سمبولیک وتجلیل چنین روزها را درحد شعار میدانند وتاکید میکنند که هنگام تجلیل چنین روزها مسوولان کمیسون بخاطر فریب مردم شعارهای گوناگون سرمیدهند انیسه یکی ازشهروندان هرات درمورد به خبرگزاری پیشگو گفت”

درافغانستان صرف نامی ازحقوق بشر وجود دارد فعالیت های این کمیسیون درتغیرحالت مردم ودسترسی مردم به حقوق شان هیچ ملموس نیست امروزه ماشاهد صدها موارد خشونت علیه اطفال، تجاوزجنسی بالای خانما، لت کوب وصدها موارد هستیم که بعضی ازآنها به رسانه ها نیزدرز میکنند ودرمقابل میبینم که دولت درگرفتاری عاملان این قضایا کوتاه می آید”

وی کمرنگ بودن حضور زنان را درنهاد های دولتی بعنوان نقض آشکار حقوق زن دانسته  وازحکومت میخواهد تاسهیمه زنان را درنهادهای دولتی پررنگتر سازد وبرای دسترسی زنان به حقوق شان را فراهم سازد.

این درحالیست که گفته میشود دادگاه لاهه برسی قضایایی ضد بشری افغانستان از آجندایی کاری خود خارج ساخته و هیچ قضیه جنایت جنگی و یا ضد بشری در این کشور را برسی نمیکند که خود نقض حقوق  بشر را نشان می‌دهد

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …