تازه ترین اخبار

از تجارت جدید به نام مقاومتگر تا قهرمانان خیالی در کنار مبارزین واقعی

بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان بدست طالبان و سپردن حاکیمیت افغانستان توسط اشرف غنی رییس جمهور فراری افغانستان به گروه تروریستی طالبان که شامل لیست سیاه سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد میباشد. عکس ارشیف مبارزین اندراب در افغانستان جبهه ی تحت نام جبهه مقاومت ملی به رهبری …

Read More »

فرار ‌و شکست ننگین طالبان از اندراب ها

سه روز قبل بیش از سه صد تانگ های هاموی و ضربتی و موتر های  رنجر بنام تصفیه و تلاشی وارد ولسوالی های اندراب گردید. به گزارش خبرگزاری پیشگو: برنامه طالبان قسمی طرح ریزی گردیده بود که باید هفت شبانه روز در سه ولسوالی اندراب ها تصفیه و تلاشی انجام …

Read More »

چرخبال پاکستان مورد شلیک قرار گرفت و یک جنرال پاکستانی زخم برداشت احتمال حمله بر افغانستان!

بر اساس گزارشات رسیده از ولایت نیمروز یک چرخبال ارتش پاکستان که وارد خاک افغانستان گردیده بود در نتیجه شلیک اعضای گروه طالبان بر این چرخبال مجبور به نشست اصطراری گردیده و یک جنرال پاکستانی نیز در آن زخم برداشته است. تصویری از آماده سازی ارتش پاکستان برای یک جنگ …

Read More »