Home / تحلیل / افغانستان دامنگیر نیرنگ دو همسایه نا اهل!

افغانستان دامنگیر نیرنگ دو همسایه نا اهل!

تاجیکستان در ۲۵ سال گذشته یعنی از زمان مقاومت اول تا کنون فقط بخاطر منافع شخصی خودش در مسایل افغانستان دخالت نموده است.

در اصل برای تاجیکستان نه جبهه مقاومت مهم است و نه تاجیک بودن و این سوی استفاده از افغانستان را یکبار در زمان مقاومت اول زمانیکه میخواست استاد سیاف را به گروه طالبان تسلیم نماید به سران سیاسی کشور خصوصا مجاهدین پیشین روشن است که در آن زمان آمر صاحب شهید شهرمان ملی، مانع تسلیمدهی استاد سیاف گردیده و به کشور تاجیکستان هشدار داده بود اگر چنین شود مجاهدین خصوصا جمعیت اسلامی لکه بدنامی را تا ابد حمل خواهد کرد.

منبع این گفته ها یکی از فرماندهان حزب جمعیت است …

بار دوم، خروج جبری پناهجویان افغانستان خصوصا تاجیک ها در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی که از آن کشور دوباره به افغانستان دیپورت میگردند.

در جریان یک سال گذشته تا کنون، چندین دوره است که کشور تاجیکستان نیروهای امنیتی حکومت پیشین را خاموشانه به افغانستان دیپورت میکند .

تاجیکستان از یک طرف ادعا میکند که دوست جبهه مقاومت ملی است ولی از طرف دیگر برای اعضای این جبهه هیچگونه صلاخیت در داخل کشور خود نداده اند حتی اعضای جبهه مقاومت ملی اجازه ندارند تا یک ورکشاپ آگاهی دهی و یا جلسه اعضای خود را در آن کشور برگزار نمایند.

افغانستان در میان دو کشور بزرگ حیله‌گر گیر افتاده است

یکی پاکستان که از یک طرف نیروهای جنگی در چوکات گروه ترورستی طالب به افغانستان میفرستد تا مردم این کشور را همه روزه سرکوب نمایند

و از طرف دیگر رسانه های پاکستان به صورت آشکارا تاجیک ها را خصوصا پنجشیری ها را دشمنان قوم پشتون و دشمنان پاکستان و حتی در بسیاری موارد نا مسلمان معرفی میکند

دیگرش کشور تاجیکستان است که پشتون ها را دشمنان سه قوم بزرگ خصوصا پشتون ها را دشمن اصلی مردم تاجیک ها معرفی میکند و رسانه های این کشور که به زبان های روسی و فارسی و رسانه های که به خط سریلیک نشرات دارند روزانه ده ها خبرهای که پر از تعصبات قومی و زبانی میباشد را از طریق سایت های مختلف تاجیکستان به دست نشر میسپارند در حالیکه تاجیک بودن برای تاجیکستان هیچگونه اهمیت قومی و ندارد.

یکی ازسایت های رسمی دولتی که بنام خصوصی در تاجیکستان نشرات دارد همین سایت سنگر است ولی نشرات این سایت سنگر تنها و مشخصا برای مردم افغانستان میباش که در کشور تاجیکستان هیچگونه خواننده ی ندارد و از سوی استخبارات آنکشور پیش برده میشود، زیرا تاجیکستانی ها توانایی خوانش خط فارسی را ندارند. به استثنایی شماری از مردم فرهنگی و یا شاعران آن کشور.

این سایت هر روز چندین خبر برضد پشتون ها نشر میکند تا مسایل اختلافات قومی‌پشتون ها و تاجیک ها هیچگاهی کاهش پیدا نکند .

اما دیده میشود که امروز این کشور تاجیکستان است که دارد به درگیری های داخلی نزدیک میشود و درد مردم افغانستان را نیز به مانند کشور پاکستان بزودی احساس خواهد کردند

در این اواخر سایت های فارسی زبانان تاجیکستان از مردم افغانستان خصوصا از تاجیک ها میخواهند تا در مسایل درگیری بین قرغیزستان‌ و تاجیکستان به نفع تاجیکستانی ها پست ها بگذارند و تحلیل نمایند

همه مسایل دو کشور را بگردن قرغیزستانی ها بیاندازند و گرچند در مسایل مرزی تاجیکستان و قرغیزستان حق با کشور تاجیکستان است ولی هیچ ربطی به حمایت یک جانبه مردم افغانستان ندارد

یک چیز دیگری را تاجیکستانی ها فراموش کردند که همانگونه که مردم افغانستان با تاجیکستانی ها روابط تباری و زبانی دارند و خون شریک هستند

با قرغیزستانی ها نیز روابط فرهنگی، زبانی و قومی حتی خونشریک و روابط خانوادگی دارند، شاید بیشتر از تاجیکها به این دلیل که تا یک سال قبل صدها خانواده قرغیزی در افغانستان زندگی میکردند و اکنون نیز در چندین روستا های پامیر بدخشان زندگی میکنند

در مناطق پامیر افغانستان قرغیزستانی ها به شکل عادی مانند شهروندان افغانستان زندگی‌میکنند از این کشور دارای تابعیت هستند و تذکره افغانستانی دارند و روابط خونی با مردم دیگر اقوام افغانستان دارند حتی با پشتون های افغانستان قرغیزستانی های خویشاوندی دارند .

اگر کشور تاجیکستان میخواهد که یک همسایه نیک برای مردم افغانستان باقی بماند پس نباید در مسایل قومی افغانستان تعصبات را دامن بزند، زیرا مردم افغانستان از همانگونه که از دخالت های کشور پاکستان در امورات افغانستان نفرت دارند در این اواخر دیده میشود که نفرت مردم در برابر کشور تاجیکستان نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده است و انسان های صاحب قلم و فرهنگیان افغانستان خوب فهمیده اند که این دو کشور در یک سال گذشته تا چی حد از طریق رسانه ها بخاطر متفرق ساختن دو قوم بزرگ پشتون و تاجیک تلاش دارند.

ولی فراموش کردند که این بار نخست نیست که بیگانگان میخواهند بین اقوام باهم برادر دشمنی های بی پیشینه ایجاد کنند ولی موفق نمیشوند.

تاجیک و پشتون در افغانستان باهم برادر اند و همخون هستند ولی کشور های پاکستان و تاجیکستان بیگانه که هرگز دوست خوب برای مردم فاغانستان نه در گذشته بودند و نه در آینده دوست خوب بوده میتوانند.

نوشته ی – جاوید احمد کارگر

About Peshgo News

Check Also

افغانستان مرکز آزمایش سرطان اسلامی!

افغانستان بعد از آزمایشات بم های روسیه و امریکا اکنون به مرکز آزمایشات سرطان اسلامی …