Home / افغانستان / کشته شدن۳ تن از اعضای امر به المعروف گروه طالبان درکابل!

کشته شدن۳ تن از اعضای امر به المعروف گروه طالبان درکابل!

سه تن از اعضای گروه طالباناز جمله افراد اداره امر به المعروف گروه طالبان در کابل از سوی جبهه ملی آزاده‌گان

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان در یک خبرنامه ی امروز یک شنبه مورخ ۹ ثور ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، به ادرس خبرگزاری پیشگو گفته است که چریک های مبارز آنان سه تن از افراد گروه طالبان مربوط به اداره امر به المعروف گروه طالبان را در شهر کابل کشتند.

در خبرنامه امده است که این افراد زمانی در ساحه حوزه ۵ امنیتی شهر کابل در بازار افشار کابل مورد هدف چریک های آنان قرار گرفتند که دست به خوشنت و ظلم بالای مردم ملکی میزدند و از سوی افراد آنان مورد شلیک قرار گرفته و در نتیجه جنگ نیم ساعته چریک های این جبهه دوباره به ساحه امن خود عقب نشینی کردند.

در این خبرنامه همچنان گفته شده است که به افراد ملکی و چریک های آنان هیچگونه آسیب نرسیده است.

همچنان جبهه‌ی ملی آزاده‌گان گفته است که بخاطر دفاع از هیثیت و عزت زنان قهرمان افغانستان بعد از این افراد این اداره خودخوانده گروه طالبان نیز مانند دیگر افراد الجنگی شان تحت هدف آنان قرار خواهد داشت و در هر گوشه و کنار افغانستان آنان را ازبین میبرند.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …