Home / افغانستان / انفجار نیرومند در چهاراهی پروژه تایمنی شهر کابل

انفجار نیرومند در چهاراهی پروژه تایمنی شهر کابل

دقیقی قبل یک انفجار قوی شهر کابل را تکان داد.

شاهدان عینی میگویند که انفجار امروز ناشی از یک ماین جای سازی شده در کنار یک پایه برق بود هرودر مورد تلفات بر خواسته از آن جزیاتی در دست نیست .

تا کنون مقامات اداره طالبان نیز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند .

About Peshgo News

Check Also

بازهم یک انفجار در داخل مسجدی در کابل!

منابع محلی در کابل میگویند که یک انفجار نیرومندی در داخل یک مسجد در شهر …