Home / افغانستان / یک طالب آیسکریم فروش بازداشت گردید

یک طالب آیسکریم فروش بازداشت گردید

تخار

یک جوان آیسکریم فروش ازسوی پولیس تخار بجرم ماین گذاری بازداشت شد

خال محمد باشنده بندرآیخانم ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار ویکی از اعضای گروه تروریستی طالبان است که ازطرف شب باگروه طالبان دربرابر نیروهای امنیتی میجنگید وازطرف روز در داخل شهردشت قلعه به بهانه آیسکریم فروشی اطلاعات وراپورها را جمع آوری میکرد،  ازسوی پولیس ولسوالی دشت قلعه شناسایی و بازداشت شد.

طالب دستگیرشده بجرم خوداعتراف نموده که روزانه آیسکریم فروشی میکند وازطرف شب با سلاح خود درکنار گروه طالبان در جنگ هاعلیه دولت فعالیت میکرد.

طالب آیسکریم فروش بازداشت وقضیه تحت بررسی بیشتر قراردارد.

About Peshgo News

Check Also

جبهه‌ی ملی آ‌زاده‌گان؛ ملا حاجی لالا را کشتیم و طالبان مسجدی را مورد حمله راکتی خود قرار دادند!

جبهه‌ی ملی آزاده‌گان افغانستان میگوید که حای لالا را همراه با ۱۳ تن از افرادش …