چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / آسیب پذیری های فساد اداری در سیستم تدارکات عامه

آسیب پذیری های فساد اداری در سیستم تدارکات عامه

کابل

آسیب پذیری های فساد اداری، از سوی کمیتهء مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری نشر شد.

کمیتهء مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری”میک” گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری، در سیستم تدارکات عامه را امروز به رسانه ها شریک نمود.

در گزارش؛ این نهاد آمده است:” این ارزیابی شامل بررسی های ساحوی و کتابخانه یی بوده، که توسط گروهی از کارشناسان افغانستانی و بین المللی در جریان ماه های جون تا دسامبر، سال 2019 در 10 ادارهء  مرکزی دولتی، به شمول اداره تدارکات ملی و واحد های دومی وزارت ها در شش ولایت کشور صورت گرفته است”

همچنان در این گزارش آماده است:” گروه تحقیق میک برای جمع آوری معلومات این ارزیابی 170 مطالعه موردی دوسیه های تدارکاتی، 75 مصاحبه، 14 مشاهده عینی و 5 گفتگوی گروهی را در تحقیق خود انجام داده است.

یافته های عمده این گزارش در چهار بُعد عمده:” چارچوب قانونی حقوقی و پالیسی، ظرفیت سازی و انکشاف سازمانی، طی مراحل و اجراعات تدارکات، شفافیت و پاسخگویی در تدارکات می باشد.

در بخش یافته های ظرفیت سازی و انکشاف سازمانی این نهاد آمده است؛ که برای ارتقای ظرفیت سازمانی در سه زمینه” مسلکی سازی، تسهیل تخنیکی و شریک سازی معلومات پرداخته، که در این بخش مشکل استخدام های غیر رقابتی در اداره تدارکات ملی، کمبود برنامه ها و مواد آموزشی تدارکاتی و تاخیر در استخدام ها در این اداره از یافته های مهم این نهاد پنداشته می شود.

گزارش ـ ببرک قیومی

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …