چهارشنبه , اکتبر 4 2023
enfa
Breaking News

Daily Archives: آوریل 26, 2019

کشتی بی کد خدای افغانستان بکجا لنگر خواھد انداخت؟

کابل – پیشگو احمد سعیدی در بارۀ اوضاع آشفته افغانستان ده ھا مقاله نوشتم ودیگران صد ھا و تا ھزاران تحلیل وتبصره را خوراک رسانه ھای صوتی تصویری وانتر نتی نمودند اما ھیچ یکی ازین رھنمود ھا با عث باز شدن روزنه امید در جهت رساندن این کشتی شکسته وبی کد خدا …

Read More »