سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / ما خبرنگاران نه دروغگویان هستیم

ما خبرنگاران نه دروغگویان هستیم

کابل – پیشگو

به دنبال اعتراضات خبرنگاران بخاطر تقدیر دیر هنگام ارگ ریاست جمهوری از روز بین المللی خبرنگار و برگزاری آن در روز اول ماه می، که برابر است با روز احمق ها یا دروغگویان، فضای مجازی امروز رنگ و بوی  دیگری بخود گرفته بود، تا اینکه مرکز قانونمندی رسانه ها، مرکز هماهنگی ژورنالیستان و نهاد همبستگی خبرنگاران قطع نامه ای را در پیوند به تقدیر خبرنکارانیکه از سوی نهادی بنام فدراسیون خبرنگاران به ارگ معرفی گردیده بودند تا مورد تقدیر ریس جمهور قرار بگیردند، این اقدام آنان را تقبیع نموده و از نهاد های مدافع حقوق خبرنگاری، و حکومت  خواستند تا بار دیگر هیچ برنامه ای خود را بدون درنظرداشت مسولین رسانه های که جواز قانونی ندارند  برگزار نکنند.

در  قطعنامه این نهاد ها چنین آمده است:

‎قطعنامه مشترک مرکز قانون مندی رسانه ها، مرکز هماهنگی ژورنالیستان و همبستگی خبرنگاران دررابطه به برگزاری روز خبرنگاران با پانزده روز تاخیر درارگ که مصادف به روزاول اپریل روزدروغ گویان و احمقان است

‎با وجوداینکه دولت، وزارت اطلاعات فرهنگ وفدراسیون ژورمالیستان می دانست که امروز روزدروغ گویان است انتخاب این روز یکی ازاشتباه های تاریخی دولت و فدراسیون می باشد و گویا ما ژورنالیستان نی بلکه دروغ گویان هستیم و این تحقیررا قابل قبول نمی دانیم و تقبیح می نماییم

‎ البته روزخبرنگار باید مناسبت می داشت و روزیکه ده خبرنگارما درانتحارشهید شد به روز خبرنگار مسمی می شد که ما آنرا درآینده تجلیل می کردیم البته ما ۲۷ حوت روزخبرنگاررا نیزهیچ مناسبتی با خبرنگاران ندارد .

‎ دراین روز تاریخی باید درقدم اول به خانواده زخمی ها و شهدا مدال داده می شد و درقدم دوم نظر به کارکرد و تلاش خبرنگارانی که درمیدان های نبرد و گزارش های تحقیقی که باعث افشاگری های کلان به نفع ملت تمام داده می شد .

‎این حرکت که درکنارآن تحقیرتعدادی خبرنگارکه ازقبل برایشان گفته شده بود تقدیرمی شوند قابل قبول نمی نیست .

‎ارگ ریاست جمهوری ، معاون رییس جمهور و وزیراطلاعات وفرهنگ تا حالا نمی دانند که چند نهاد خبرنگاری و رسانه یی جوازگرفته اند و مسئولیت شان است که نهاد ها بدون تبعیض نقطه نظرات خود را بدهند و درهمه مسایل سهم مساوی داشته باشند.
‎فدراسیون به هیچ عنوان نماینده گی ازخبرنگاران نمی کنند و نباید وزارت و ارگ آنرا نماینده ما معرفی کند .

‎وزارت اطلاعات وفرهنگ درتبانی با فدراسیون مهره های خاص بی خاصیت و ناکارآمد را معرفی کرده بودند که باعث عصبانیت جامعه رسانه یی شده است و بعد ازاین بدون حضورحتی یک نهاد خبرنگاری وزارت این حق را ندارد که تبانی با مافیا نماید.
‎پافشاری فدراسیون بخاطرمدال دادن به بومیا یک حرکت نادرست و نسنجیده است که مافیا می خواهد ازاین طریق نام و نشانی بدست بیاورد.

‎بنأ ما ازنهاد های خبرنگاری ورسانه یی و دولت می خواهیم که هیچ برنامه خود را بدون درنظرداشت مسئولین تمام نهاد های قانونی و با جواز برگزار نکرده و ازتمسخرخبرنگاران دست بردارند .

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …